เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 24 Feb 2019 7D4N EASY WINTER TOP OF EUROPE FRANCE - SWITZERLAND 7D4 - TG (JAN-MAR) THAI AIRWAYS 56,990 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY WINTER TOP OF EUROPE FRANCE - SWITZERLAND 7D4 - TG (JAN-MAR)
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 3 ปารีส – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท – ดิจอง – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง
วันที่ 4 ดิจอง – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – อดีตสถานที่ประทับของราชนิกุลมหิดล – โรงแรมโบริวาจ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – อินเทอลาเก้น
วันที่ 5 อินเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราว – ยอดเขาจุงฟราว – นั่งรถไฟลงสู่เลาเทอร์บรุนเน่น – ซูริค
วันที่ 6 ซูริค - ท่าอากาศยานซูริค
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG930 BKK - CDG (0005 - 0650)
Arrival Flight: TG971 ZRH - BKK (1315 - 0610)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 56,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 56,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 54,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 13,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 30,000
Period
18 - 24 Feb 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email