เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 25 Dec 2018 5D3N EASY FLOWER FANTASY (XW) DEC'18 - JAN'19 SCOOT BIZ NOK SCOOT 38,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY FLOWER FANTASY (XW) DEC'18 - JAN'19 SCOOT BIZ
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สวนดอกไม้ประดับดวงไฟอาชิคางะ
วันที่ 3 เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานแดงชินเคียว - อิออนมอลล์ นาริตะ
วันที่ 4 พระใหญ่ไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเมนโยโกฮาม่า – ตึกอิฐแดงโยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่ 5 วัดนาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ
Flights
NOK SCOOT
Departure Flight: XW102 DMK - NRT (02.20-10.25)
Arrival Flight: XW101 NRT - DMK (13.55-18.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 38,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 38,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 38,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 23,900
พักเดี่ยว 7,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 15,000
Period
21 - 25 Dec 2018
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email