เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 29 Dec 2018 5D3N EASY KOREA LOVELY SKI JIN AIR 22,900 Closed
28 Dec 2018 - 01 Jan 2019 5D3N EASY KOREA LOVELY SKI JIN AIR 28,900 Closed
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
10 - 15 Jan 2019 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING [XJ] พักสกี-โซล AIR ASIA X 19,900 Available
15 - 20 Jan 2019 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING [XJ] พักสกี-โซล AIR ASIA X 19,900 Available
22 - 27 Jan 2019 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING [XJ] พักสกี-โซล AIR ASIA X 19,900 Waitlist
24 - 29 Jan 2019 6D3N EASY KOREA SKI ICE FISHING [XJ] พักสกี-โซล AIR ASIA X 19,900 Available