เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 05 Aug 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
24 - 26 Aug 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX) JUL-OCT'19 CATHEY PACIFIC 17,900 Available
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
10 - 12 Aug 2019 3D2N EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND MOTHER'S DAY (CX) CATHEY PACIFIC 22,900 Available

Program Information Available

ติดต่อ CU-CENTER เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND MOTHER'S DAY (CX)
Program Detail
วันที่ 1 วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ชมวิววิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม 1 เที่ยว) – หาดรีพัลส์เบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม – อิสระช็อปปิ้งถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย – Avenue of star – Symphony of light ( - / กลางวัน / เย็น )
วันที่ 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี (เช้า / - / - )
วันที่ 3 วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – สนามบิน – กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / -)
Flights
CATHEY PACIFIC
Departure Flight: CX700 (08.15-12.10)
Arrival Flight: CX709 (22.25-00.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 22,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 22,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 22,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 14,900
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 5,000
Period
10 - 12 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email